Agroturystyka
Oferty agroturystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
city

object type

province

( advanced search )

login
password  
( new account )

Provinces


Offers from selected province

provinces

Advertises


Atrakcje turystyczne w Polsce
Agroturystyka Agroturystyka

Terms of use


Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu agroinfo24.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.


Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego serwisu. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.Właścicielem Serwisu
www.agroinfo24.pl

jest firma IT NORD CONSULTING
32-340 Wolbrom, os. Wł. Łokietka 21\9
§ 1.
Wyjaśnienie pojęćwww.agroinfo24.pl - serwis informacyjno-promocyjny mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi turystyczne / agroturystyczne w Polsce i z zagranicy.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu. Użytkownikiem jest zarówno Klient, jak i Odwiedzający.

Klient - osoba lub firma, która współpracuje z właścicielem serwisu www.agroinfo24.pl.

Odwiedzający, Gość - osoba lub firma odwiedzająca strony serwisu www.agroinfo24.pl zarówno te, które wymagają zalogowania się w serwisie www.agroinfo24.pl jak również strony nie
wymagające logowania. Odwiedzający i Gość to określenia równoznaczne i używane zamiennie.

Administrator - osoba wyznaczona przez kierownictwo serwisu www.agroinfo24.pl zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania całego serwisu od strony technicznej i merytorycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.

Czas bezpłatnej emisji oferty - czas w trakcie, którego oferta jest widoczna na stronach serwisu www.agroinfo24.pl. Ustala się, iż czas jednorazowej bezpłatnej emisji oferty dla każdego nowego klienta wynosi 90 dni

Czas emisji oferty - czas opłacony przez klienta serwisu w trakcie, którego oferta jest widoczna na stronach serwisu www.agroinfo24.pl.

Czas emisji reklamy - czas opłacony przez klienta serwisu, podczas którego reklama klienta jest widoczna na stronach serwisu www.agroinfo24.pl po uprzedniej aktywacji przez administratora.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis www.agroinfo24.pl

Usługi reklamowe - serwis zapewnia reklamę swoim Klientom na własnych stronach internetowych stwarzając możliwość kontaktu Odwiedzający - Klient.

Usługi informacyjne - udostępnienie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o odpowiednim adresie URL) - dotyczy wszystkich stron serwisu www.agroinfo24.pl.

Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach serwisu www.agroinfo24.pl i jego stronach internetowych.

Dodatkowo w ramach współpracy z innymi Partnerami serwis www.agroinfo24.pl udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych Partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulamin obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.


§ 2.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


2.1./Zawarcie umowy

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie:

a.) wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępnione w ramach serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

b.) skorzystania przez Klienta z danej Usługi:

- rejestracja w serwisie

- bezpłatne dodanie Oferty na okres 90 dni

- skorzystanie z opcji płatnych umożliwiających przedłużenie o stosowną (w zależności od wybranej opcji) ilość dni widoczność oferty w serwisie

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.


2.2./Rozwiązanie umowy

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą:

a.) opuszczenia przez Użytkownika stron serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

b.) jeżeli Klient dokonał rejestracji w serwisie i skorzystał z opcji bezpłatnego dodania Oferty na okres 90 dni, to Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się odpowiednio w terminie 90 dni od wykonania czynności dodania Oferty, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

b.) jeżeli Klient dokonał rejestracji w serwisie i skorzystał z opcji płatnych umożliwiających przedłużenie o stosowną (w zależności od wybranej opcji) ilość dni widoczność oferty w serwisie, to Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się odpowiednio w terminie deaktywacji Oferty tj. po ilości dni zgodnych z wybraną opcją w ramach, której wykonana została płatność, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.


§ 3.
Określenie uprawnień


3.1. Odwiedzający posiada uprawnienia do:

a./ poruszania się po stronach serwisu www.agroinfo24.pl nie wymagających logowania w serwisie, przeglądania aktywnych ofert turystycznych i agroturystycznych, których widoczność nie wymaga zalogowania się do serwisu www.agroinfo24.pl, korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie www.agroinfo24.pl.

b./ wykorzystywania wszystkich danych zawartych na stronach określonych w § 3. p.3.1.,a. Do celów niekomercyjnych oraz do kontaktu z klientami serwisu.

3.2. Klient posiada uprawnienia do:

a./ poruszania się po stronach określonych w § 3. p.3.1.,a.

b./ korzystania ze stron serwisu wymagających logowania.

c./ utrzymania w tajemnicy hasła. Klient zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno własnym, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnił swój login i hasło.

d./ natychmiastowego zawiadomienia administratora serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do serwisu za pomocą Jego hasła albo o zarejestrowaniu się w serwisu z Jego konta pocztowego.

e./ wprowadzania do serwisu www.agroinfo24.pl swojej oferty turystycznej lub agroturystycznej zawierającej informacje, zdjęcia, dokumenty oraz inne materiały, których widoczność po upływie 90 dni wymaga wykonania opłaty zgodnej z wybranym abonamentem. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym Klient w pełni zgadza się, iż Jego aktywność w ramach serwisu i konta:


- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym Klient nie będzie wprowadzał do serwisu www.agroinfo24.pl lub poprzez wykorzystanie mechanizmów serwisu www.agroinfo24.pl żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji, materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób.


- nie może naruszać praw innych użytkowników serwisu www.agroinfo24.pl, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym Klient powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierał lub usuwał jakichkolwiek danych o innych użytkownikach serwisu www.agroinfo24.pl


- nie będzie wykorzystywał mechanizmów serwisu www.agroinfo24.pl do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam.

Właściciel serwisu www.agroinfo24.pl zastrzega możliwośc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


f./ korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie www.agroinfo24.pl, służącego do kontaktu z administratorem serwisu.

3.3. Administrator posiada uprawnienia do:

a./ nadzorowania funkcjonowania całego serwisu www.agroinfo24.pl.

b./ korzystania z formularza kontaktowego w celu kontaktu z Klientem.

c./ uaktywniania lub deaktywacji reklam zamieszczonych na stronach serwisu www.agroinfo24.pl zgodnie z wykupionym przez Klienta czasem aktywności danej reklamy.

d./ poruszania się po wszystkich stronach serwisu w celu nadzorowania jego funkcjonowania.


§ 4.
Rejestracja reklam4.1./


Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji reklam na stronach serwisu www.agroinfo24.pl oraz cen za emisję opisane są w zakładce "Reklama"

4.2./

Czas emisji reklamy jest zgodny z czasem wykupionym przez Klienta przy składaniu zamówienia i zostaje naliczany od momentu zamieszczenia danej reklamy przez administratora na stronach serwisu www.agroinfo24.pl

4.3./

Wygaśnięcie reklamy następuje po upływie czasu emisji wykupionego przez Klienta.

4.4./

Przed wygaśnięciem czasu emisji danej reklamy Klient zostanie powiadomiony przez serwis www.agroinfo24.pl o upływie czasu emisji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres poczty elektronicznej.

4.5./

Aktywacja danej reklamy oraz rozpoczęcie naliczania czasu emisji nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od momentu dokonania zapłaty przez Klienta na konto bankowe właściciela serwisu www.agroinfo24.pl.

4.6./

Serwis www.agroinfo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu i emisji reklam klientów nie wynikające z winy serwisu. Jednocześnie informuje, iż czas przerwy w czasie emisji reklam nie zostaje doliczony do wykupionego czasu emisji reklam.


§ 5.
Zasady mailingu
5.1./


Informacja handlowa serwisu www.agroinfo24.pl zostaje wysłana wyłącznie po wyrażeniu zgody właściciela adresu mailowego. Rejestracja w serwisie www.agroinfo24.pl w trakcie, której podawany jest adres mailowy uważana jest za wyrażenie zgody właściciela adresu mailowego na otrzymywanie informacji handlowych z serwisu www.agroinfo24.pl.


§ 6.
Prawa własności intelektualnej


Serwis www.agroinfo24.pl oferując Użytkownikom szeroki zakres dostępu do aktywnych ofert turystycznych i agroturystycznych oraz innych informacji zwraca uwagę na konieczność respektowania i przestrzegania własności intelektualnej. Serwis www.agroinfo24.pl informuje, że zawiera dokumenty i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w nim wygląd, szata graficzna, jak również wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Również wśród udostępnionych przez serwis www.agroinfo24.pl informacji znajdują się dokumenty oraz elementy chronione prawami autorskimi innych podmiotów oraz Klientów serwisu www.agroinfo24.pl. Klient wyraża zgodę na zamieszczanie przez serwis www.agroinfo24.pl na swoich stronach internetowych wszelkich dokumentów podlegających ochronie praw autorskich stanowiących własność Klienta serwisu. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w serwisie www.agroinfo24.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy serwisu.

Użytkownicy serwisu www.agroinfo24.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści chronionych prawami autorskimi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zamieszczonych w serwisie www.agroinfo24.pl do celów komercyjnych jest zabronione i wymaga zgody właściciela serwisu lub innego podmiotu uprawnionego. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższym zastrzeżeniem, jak i niniejszym dokumentem.

Użytkownicy udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a firma IT NORD CONSULTING z siedzibą w Wolbromiu gwarantuje sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych serwisu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych podmiotów.


§ 7.
Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a.) Realizacja płatności standardowym przelewem na konto.

b.) Realizacja płatności kartą kredytową.

c.) Realizacja płatności z wykorzystaniem usługi SMS Premium.

d.) Realizacja płatności z wykorzystaniem usługi e-przelew.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową, usługą SMS Premium i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.


§ 8.
Postępowanie reklamacyjne


Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez serwis www.agroinfo24.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres właściciela serwisu - firmy IT NORD CONSULTING 32-340 Wolbrom, Os. Wł. Łokietka 21\9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub firmy zgłaszającej reklamację, posiadany login (służący do logowania w serwisie www.agroinfo24.pl) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez właściciela serwisu.

Płatności realizowane przy użyciu usługi SMS Premium, zapłata kartą kredytową i e-przelewem obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące zrealizowanych płatności przy użyciu usługi SMS Premium, zapłaty kartą kredytową i e-przelewem oraz zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy DotPay.pl.

Regulaminy usług SMS Premium, platności kartą kredytową i e-przelewem i znajdują się tutaj: Regulamin usług świadczonych przez firmę DotPay.pl§ 9.
Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu www.agroinfo24.pl zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik podejmujący czynności zmierzające do korzystania z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. Właściciel serwisu - firma IT NORD CONSULTING nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

9.1./


Serwis www.agroinfo24.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów marketingowych do Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie www.agroinfo24.pl lub zamówili subskrypcję.

9.2./

Serwis www.agroinfo24.pl może wykorzystywać wszystkie dane zawarte na jego stronach do celów marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem.

9.3./

Użytkownik w momencie rejestracji na stronach serwisu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych imienia oraz adresu e-mailowego w celach marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem firmy IT NORD CONSULTING będącej właścicielem serwisu www.agroinfo24.pl.

9.4./

Zmiany w cenniku usług oferowanych przez serwis www.agroinfo24.pl nie działają wstecz. Klienci posiadający wykupiony czas emisji reklamy przed wprowadzeniem niniejszych zmian nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych opłat z tytułu wprowadzonych zmian. Po wygaśnięciu czasu emisji danej reklamy, rejestracja nowej emisji odbywa się zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującymi w momencie rejestracji danej reklamy.

9.5./

Serwis www.agroinfo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na jego stronach ofert, reklam oraz innych materiałów.

9.6./

Serwis www.agroinfo24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z serwisu www.agroinfo24.pl jest równoznaczne z ich akceptacją. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie umieszczenia ich na stronach serwisu i nie działają wstecz. Ponadto właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Właściciel serwisu zastrzega, iż korzystanie z serwisu www.agroinfo24.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela się żadnej gwarancji, że to korzystanie będzie się odbywało bez błędów, wad i przerw, jak i co do tego, iż rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika pod wszelkim możliwym względem. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu www.agroinfo24.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

9.7./

Niewiążący charakter Serwisu

Wszelkie informacje opublikowane w serwisie www.agroinfo24.pl, w szczególności materiały dotyczące cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności zgłoszenie zapytania o zamówienie oferty e-mailem nie powoduje zawarcia umowy i nie stanowi oferty.

9.8./

Cookies

Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony). Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis. Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.


W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt - dane kontaktowe wraz z formularzem kontaktowym są dostępne na stronach serwisu w zakładce "Kontakt".


Agroturystyka Agroturystyka

Holiday on the see


AgroturystykaChłapowo
AgroturystykaDarłowo
AgroturystykaDąbki
AgroturystykaDziwnów
AgroturystykaDźwirzyno
AgroturystykaGdańsk
AgroturystykaGdynia
AgroturystykaHel
AgroturystykaJarosławiec
AgroturystykaJastarnia
AgroturystykaJastrzębia
AgroturystykaKołobrzeg
AgroturystykaKopalino
AgroturystykaKoszalin
AgroturystykaKrynica
AgroturystykaŁeba
AgroturystykaMielno
AgroturystykaMiędzyzdroje
AgroturystykaOstrowo
AgroturystykaPobierowo
AgroturystykaPuck
AgroturystykaRewal
AgroturystykaRowy
AgroturystykaSarbinowo
AgroturystykaSopot
AgroturystykaStegna
AgroturystykaSzczecin
AgroturystykaSztutowo
AgroturystykaŚwinoujście
AgroturystykaUstka
AgroturystykaUstronie
AgroturystykaWejherowo
AgroturystykaWładysławowo

Holiday in city


AgroturystykaBrzeziny
AgroturystykaBusko-Zdrój
AgroturystykaCiechocinek
AgroturystykaKatowice
AgroturystykaLublin
AgroturystykaNałęczów
AgroturystykaPoznań
AgroturystykaPrzysucha
AgroturystykaRadom
AgroturystykaRzeszów
AgroturystykaSupraśl
AgroturystykaSusiec
AgroturystykaWarszawa
AgroturystykaChłapowo
AgroturystykaSusiec
AgroturystykaZielona góra

Holiday in mountains


AgroturystykaBiałka Tatrzańska
AgroturystykaBukowina Tatrzańska
AgroturystykaIwonicz Zdrój Karpacz
AgroturystykaKarpacz
AgroturystykaKościelisko
AgroturystykaKraków
AgroturystykaKrynica Zdrój
AgroturystykaKudowa Zdrój
AgroturystykaLipnica
AgroturystykaMiędzybrodzie Bialskie
AgroturystykaMurzasichle
AgroturystykaMuszyna
AgroturystykaNiedzica
AgroturystykaPiwniczna Zdrój
AgroturystykaRabka Zdrój
AgroturystykaSzczawnica
AgroturystykaSzczyrk
AgroturystykaSzklarska Poręba
AgroturystykaUstroń
AgroturystykaUstrzyki Dolne
AgroturystykaWadowice
AgroturystykaWisła
AgroturystykaZakopane
AgroturystykaZąb
AgroturystykaZubrzyca Górna
Odwiedziło nas
Licznik odwiedziń


AGROTURYSTYKA :: GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE :: OFERTY AGROTURYSTYCZNE :: OFERTY TURYSTYCZNE :: WYPOCZYNEK NAD MORZEM :: WYPOCZYNEK W GÓRACH :: WYPOCZYNEK NA MAZURACH :: WYPOCZYNEK W BIESZCZADACH :: KWATERY :: POKOJE GOŚCINNE :: HOTELE :: PENSJONATY :: SCHRONISKA :: ZAPLANUJ WAKACJE Z www.agroinfo24.pl

All content and graphics on our sites are protected by copyright laws and may not be copied.
© All rights reserved IT NORD CONSULTING 2013.